علی حریری

علی حریری

مدیر مالی

Finance@kaviyan.co

عبداله حاجی خدادادی

عبداله حاجی خدادادی

مدیر اداری و داخلی